Algemene Voorwaarden van BG Winkelinventaris B.V., gevestigd te (6545 CB) Nijmegen, aan de Binderskampweg 30, inschrijving K.v.K. 54967252 te Nijmegen.

 

Algemene Voorwaarden BG Winkelinventaris B.V.

Versie geldig vanaf 1 augustus 2016.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen isowinkelinventaris.nl, hierna te noemen: “Leverancier”, en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. isowinkelinventaris.nl is een online groothandel voor winkeliventaris. Wij leveren niet aan particulieren. U dient zich te registreren alvorens u een bestelling kunt plaatsen. Om misbruik tegen te gaan en onze klanten te beschermen controleren wij de KvK gegevens van onze klanten alvorens een account aan te maken.
 8. Alle producten en prijzen zijn met de grootste zorg in de webshop geplaatst. Typefouten kunnen wij echter niet uitsluiten. U dient tevens rekening te houden met een gering verschil in maatvoering en kleuren van de afgebeelde producten. De foto’s zijn niet op ware grote afgebeeld. Kleuren worden per beeldscherm anders weergegeven. De maatvoering van onze product staan aangegeven bij de productomschrijving.

 

Artikel 2. Identiteit van de Leverancier

BG Winkelinventaris B.V., gevestigd te (6545 CB) Nijmegen, aan de Binderskampweg 30, inschrijving K.v.K. 54967252 te Nijmegen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Wederpartij verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres. De Wederpartij en Leverancier komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Wederpartij is verzonden. De elektronische bestanden van Leverancier gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 3. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Leverancier is gerechtigd tussentijdse prijsverhogingen door te voeren ten gevolge van wisselende valutakoersen of prijsverhogingen bij fabrikanten en/of toeleveranciers van Leverancier. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Leverancier verzendkosten in rekening brengen.
 2. Aan de leveringsplicht van Leverancier zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Leverancier geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
 3. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
 4. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Bij mondelinge wijzigingen gemaakt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de Wederpartij.
 5. Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 3. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 8. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel  6. Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zo veel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient bij vooruitbetaling of als betaling via iDEAL te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de leverancier kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 14 dagen. Alle facturen zullen door de Wederpartij worden betaald binnen 14 dagen na datum van uitgifte.
 2. Leverancier is gerechtigd voor de verzending der goederen voldoende zekerheid van betaling te verlangen middels gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een bankgarantie van de opdrachtgever en gerechtigd de uitvoering van de order te staken indien zekerheid achterwege blijft.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de Wederpartij in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.
  9. Niet tijdige betaling geeft Leverancier het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  10. Leverancier is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Wederpartij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Levernacier te bepalen wijze.
  11. Indien Leverancier, nadat Wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Wederpartij richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
  12. Leverancier staat tot geen van haar Wederpartijen in een rekeningcourant
  verhouding.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Binnen deze periode van 6 maanden na levering, zullen eventuele gebreken aan het geleverde worden hersteld. Indien redelijkerwijs mogelijk is, dient de Wederpartij het geleverde naar Nijmegen (vestigingsadres van de Gebruiker) te brengen, waar de gebreken zullen worden hersteld. Hierbij wordt uitsluitend de van toepassing zijnde arbeidsloon in rekening gebracht. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is het geleverde naar Nijmegen te brengen, zullen de gebreken ter plekke worden hersteld. Hierbij worden echter, naast de van toepassing zijnde arbeidsloon, tevens voorrijkosten in rekening gebracht. Alle overige kosten worden niet in rekening gebracht. Bij gebruikte zaken is er geen garantie van toepassing. Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, deurrubber, bedieningsknoppen, etc. Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (08.00 – 17.00 uur). Na 17.00 uur en tijdens zaterdagen en zondagen en feestdagen zullen toeslagen worden doorberekend. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
 2. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13. GESCHILLEN

13.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Leverancier met een Wederpartij is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13.4 In afwijking van het bepaalde in lid 3 is uitsluitend Leverancier bevoegd om geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In het geval Leverancier de keuze maakt voor arbitrage worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Leverancier en een Wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn; beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In afwijking van het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) zullen alle kosten die verband houden met een arbitrageprocedure worden voorgeschoten door de Wederpartij.

 

Artikel 14. SLOTBEPALING.

14.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Leverancier.

 

 

Bijlage Het onderhoud van uw apparatuur

 

PLAATSING KOELMEUBELEN

 • Voor de plaatsing van een koeling moeten beslist de volgende punten in acht genomen worden:
 • Plaats een koeling nooit te dicht bij een warmtebron of in een te warme ruimte.
 • Plaats een koeler niet bij open deuren en in de tochtstroom van een airco-systeem of ventilatiesysteem.
 • Zorg voor voldoende ruimte bij het aanzuig- en uitblaasrooster voor optimale ventilatie van het koelgedeelte.
 • Laat de koelapparatuur 24 uur rusten voor u de apparatuur inschakelt.

 

ONDERHOUD KOELMEUBELEN

Om de technische prestaties van de koeling hoog te houden en de levensduur te verhogen, is regelmatig onderhoud een vereiste. Specifieke informatie m.b.t. het onderhoud staat vermeld in de gebruikershandleiding.

U dient uw koelapparaten regelmatig te ontdooien. Zodra u grote ijsafzettingen op de stangen ziet, weet u dat het hier weer tijd voor is. IJsafzettingen zijn namelijk funest voor de prestaties van uw koelapparaat. De ijsafzetting isoleert de koelelementen, waardoor het koelapparaat maximale energie verbruikt om de inhoud koel te krijgen.

Na het ontdooien doet u het volgende:

 • U neemt het apparaat af met een mild sopje waarin een lepel soda is opgelost.
 • U neemt het vervolgens af met schoon water met daarin een scheut azijn.
 • U laat het apparaat drogen.
 • U smeert de koelelementen in met glycerine.

 

ONDERHOUD ALGEMEEN:

Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig uitgevoerd worden. Wij adviseren u hiervoor een medewerker verantwoordelijk te maken.

 • Driemaandelijkse reiniging van het meubel is een vereiste voor aanspraak op de fabrieksgarantie.
 • Gebruik voor de reiniging nooit scherpe voorwerpen.
 • Reinig de afvoer en lekbak regelmatig om waterschade te voorkomen.
 • Reinig het meubel nooit met een waterstraal of hogedrukspuit.
 • Reinig de binnenkant altijd met katoenen doeken.
 • Gebruik nooit een schuurmiddel.
 • Reinig de deur rubbers met een vochtige doek.
 • Voor reiniging van de condensor: verwijder het front en reinig met een stofzuiger of borstel, van boven naar beneden.
 • Afhankelijk van de situatie kan het noodzakelijk zijn om de verdamper en/of de lucht geleidingsschotten te reinigen. Pas hier mee op! De lamellen zijn erg scherp! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.
 • Tijdens onderhoud dient het meubel ALTIJD spanningsvrij te zijn.

 

ONDERHOUD RVS MEUBELEN

Materiaal

Onze RVS producten zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd. Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u het product direct na ontvangst te controleren en eventuele beschadigingen zo mogelijk terstond na aflevering te melden aan uw leverancier. Bewaar bij beschadigingen te allen tijde de verpakking! Hoewel RVS nagenoeg onverwoestbaar is, heeft uiteraard ook dit materiaal regelmatig verzorging nodig. Hier treft u enkele tips.

Reiniging

RVS is een eenvoudig te onderhouden materiaal. Regelmatig schoonmaken met water en afwasmiddel voorkomt dat het in water aanwezige kalk vuil kan gaan vasthouden: hierdoor ontstaan op het RVS product doffe vlekken. Hardnekkig vuil van bijvoorbeeld theezakjes of koffiefilters kan verwijderd worden met een vloeibaar reinigingsmiddel (geen schuurpoeder!). Spoel na een dergelijke onderhoudsbeurt het RVS product altijd grondig na met lauw water en maak het droog.

Snijden

Aan een RVS werkblad wordt vanzelfsprekend veel gewerkt: net als bij alle andere materialen kunnen ook in gladde RVS oppervlaktes krasjes zichtbaar worden. Bij zwaar snijwerk gelieve u voor het behoud van uw werkblad een snijplank te gebruiken.

Hittebestendig

Gebruik bij de pannen, die rechtstreeks van de warmtebron afkomen, uit voorzorg een onderzetter. Hiermee voorkomt u dat de pan blauwbruine vlekken op uw RVS product achterlaat.

Huishoudelijke chemicaliën

RVS is nagenoeg ongevoelig voor in huishoudens gebruikte chemicaliën. Echter, rechtstreeks contact met sterk bijtende stoffen zoals zuren, logen, verfverdunners, afbijtmiddel, ontstoppers en dergelijke dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Spoel in die gevallen altijd na met veel water. Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn over gebruik en onderhoud van uw RVS producten dan kunt u zich te allen tijde wenden tot uw speciaalzaak.

Newsletter & Get Updates

Sign up for our newsletter to get up-to-date from us